วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023

งานกิจกรรม

งานกิจกรรม

กิจกรรมอบรมครูปฐมวัยและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างถูกวิธี

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read More
งานกิจกรรม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565

นางสาว​นิลรัตน์​ สุร

Read More